فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

چه دریایی خروشان میشود باز

فرامرز فرخ

حسین جان

ز هجرانت دل عالم غمین است
خدا را عاشقی پاسخ همین است؟!

چه دریایی خروشان میشود باز
تو گوئی بار دیگر اربعین است

بساط نوحه و اشک ِ ستم سوز
قیامی تازه بر روی زمین است

بخش قطعه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران