فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

چه خوش باشد نشستن در اتـــاقـــی ( عباس خوش عمل کاشانی )

عباس خوش عمل کاشانی

چه خوش   باشد   نشستن    در  اتـــاقـــی

کنـــــار   ســـاقــی   سیمینــــه  ســـــاقــی

به  رخ    روشن تر   از   بــــدر  منیــری

هلالی رخ   نــــه ، نـــی  مـــه در محاقی

یکی  قرص  قمــــر ، قــامت چو شمشاد

نه  لاغـــر مـــردنی ، نی گنــده چــــــاقی

سرِشب  نـــوش  کردن   تا   سحــرگـاه

شراب   از  ســـاغـــر پــــر طمطــراقی

نه ترس از محتسب،نی خوف از شیـخ

بـــدون کمتـــرین اعمـــــال شــــــــاقی

کنار  سفــره  آنگــــه  سیـــــخ کـردن

کبـــاب نــــاب  و  پختــــن بــــراجاقی

دو گـــرده  نـــان  داغ و چنـــــد  فلفل

پیـــاز و  دوغ  و  ریحـــان و سماقی

پس  آنگــــه خواندن بیتی که اعراب

به  لب   دارنـــد در  هـــر  اتفــــاقی

همان  بیتی  که … بگذارید   خوانم

در  اینجـا   بــا دل   پـــر اشتیاقـــی:

الهــــی  اعطنـــــــــی فــی  کلّ   لیلا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . لا شعر فیها

خدا  قسمت   کنـــد  ما  و شما را

بـــه زیـــر  خیمه یا  کنج  رواقی

فروغ دل شود حاصل اگر  دوست

به  مـــا بخشــد فــراغ بی فراقی .