چه احساس عجیبی داره زینب
عجب امن یجیبی داره زینب
ز روزی که قمر از دست داده
عجب شام غریبی داره زینب