فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

چهره شاهد سخن به زیور خطاب آراستن و مهر ختم بر سعادت از خاتم نبوت خواستن

ای قــمـر طــلــعــت مـکــی مـطــلـعمــدنــی مــهــد یــمــانــی بـــرقــعشـــقـــه بـــرقـــع تـــو بـــرق افـــروزلــمـعــه بــرق رخــت بــرقــع ســ…

ای قــمـر طــلــعــت مـکــی مـطــلـعمــدنــی مــهــد یــمــانــی بـــرقــع
شـــقـــه بـــرقـــع تـــو بـــرق افـــروزلــمـعــه بــرق رخــت بــرقــع ســوز
لــیــلـــت الــقـــدر ز مــویــت تـــاریوحــی مــنـزل ز لــبــت گــفــتــاری
طـــره ات ســـود هــمــه ســـوداهــاانــتــخــابـــی ز حــروفــش طــاهــا
«قـاب قـوســیـن » عـیـان ز ابــرویـتنـقــش «حــم » خــم گــیـســویـت
بـــا تـــو آنــان کــه در جـــنــگ زدنــددرج یــاقــوت تـــو را ســنــگ زدنــد
گـوهـریـن جــام لـبــت را خـسـتــنـدسـاغـر دولـت خـود بــشـکـسـتـنـد
رخــنــه افــتــاد از آن حــیـلــه گــراندر صــف گــهــر صـــافــی گــهــران
سـلـک دندانت بـه خـون پـنهان شـدرســـتـــه لؤلؤ تـــر مــرجـــان شـــد
کـس نـکـرده سـت ز دل سـنـگـینـیدر پـــاکــیــزه بـــدیــن رنــگــیــنــی
نـخــل قـدسـی و رطـب تــازه لـبــتخـستـه از سنگ خـسیسـان رطب
یعـنی از گـوش خـسـان در تـو نـنـگدارد ای خواجه ازین پس لب سنگ
گــویـیـا صــیـرفــی مــلــک و مــلــکزد ازان ســنـگ زرت را بــه مــحــک
تــا کـنـد عـرض بــه هـر نـاسـره کـارزیــور حـــلـــم تـــو را پـــاک عـــیــار
لـاجــرم حـقـه ات از صـدمـت سـنـگاهـد قــومـی بــه بــرون داد آهـنـگ
حــلـم تــو بــود بــلـی کــوه شــکـوهکـی ز یـک ســنـگ فــرو ریـزد کــوه
گــر ازیــن کــوه صــدایــی بـــرســـدهــر گــدایــی بــه نــوایـی بــرســد
گـر بــرآری بــه شـفـاعـت نـفـســیبــگــشــایــد گــره از کــار بـــســی
تــا بــه خـواب اجــل ای گـوهـر پــاکخـوابـگه سـاخـتـی از بـستـر خـاک
فـلـک از غـیرت خـاک آشـفـتـه سـت«لیتـنی کـنت تـرابـا» گـفـتـه سـت
چـنـد در حـجـلـه بــه تــنـهـا خـفـتـنحـــجـــره از گــرد فــنــا نــارفـــتـــن
چــنـد در سـتــر خـفـا بــنـشـسـتــندر بـر ایـن خـاک نـشـینـان بـسـتـن
چــنــد از ســنــبـــل تــو بـــیــگــانــهدل بــه صـد شـاخ نـشـیـنـد شـانـه
چــنـد بــی نـرگـس پــاکـت ز غــبــارخــانــه ســرمــه بــود تــیــره و تــار
چــنـد نـعــلـیـن ز پــابــوس تــو فــردجـفـت بـاشـد بـه هزاران غـم و درد
خوابت از هفصد و هشتصد بگذشتقـد بــرافـراز کـه از حــد بــگـذشـت
دســتــت از بــرد یـمــیـن بــیــرون آرکــف ز جــلــبــاب کــفــن بــیـرون آر
شـانـه زن ســلـسـلـه مـشـکـیـن راسـرمـه کـش نرگـس عـالـم بـین را
جــلــوه را خــلــعــت نـاز انـدر پــوشحـــلــه لــعـــل طـــراز انــدر پـــوش
کــرده نــعــلــیــن جــلــادت در پـــایاز در حـــجـــره خـــرامــان بـــدر آی
طـاق مـحـراب تــهـی کـن ز خـسـانسـرش از فـخـر بـه کـیـوان بـرسـان
مـنـبــر از بــی قـدمـان خــالـی سـازقـدرش از مـقـدم خـود عـالـی سـاز
خــطــبــه مـلـت و دیـن از ســر گـیـرکـشـف اســرار یـقـیـن از سـر گـیـر
پـــرده بـــگــشـــا ز رخ صـــدیــقـــیبــــدران پــــرده هـــر زنـــدیـــقـــی
دره عـــــدل ز دســـــت عـــــمــــریزن بـه فـرق سـر هـر خـیـره سـری
خـوی فـشـان کـن ز حـیـا عـثـمـانـیریــز بـــر کـــشـــت وفـــا بـــارانــی
پـــنــجـــه ور کــن اســدالــلــهــی راپـوسـت بـر کـن دو سـه روبـاهی را
ظــالــمــان را پــی کــاری بــنـشــانآبــشــان ریـز و غــبــاری بــنـشــان
تــاج مــلــک از ســر دونــان بــربــایتــخــت دولــت ز زبــونــان بــربـــای
ســاعــد کــج رقــمــان ســاز قــلــمزان ازان قـــاعــــده راســــت رقـــم
بــیـرهـان را حــشــر بــیـم فـرســتراهـدانـی بــه هـر اقـلـیـم فـرسـت
ور نــخــواهــی کــه ز اقــلــیـم بــقــاآوری روی بـــدیــن شـــهـــر فـــنـــا
تــازه کــن عــهــد نــکــو عــهــدی راده ولــیــعــهــدی خــود مــهــدی را
عــلــمــش بـــر حــرم بـــطــحـــا زنتــیــغ قــهــرش بــه ســر اعــدا زن
مـهـد عـیـسـی ز ســر چــرخ بــریـنگـســتــران در ســتــم آبــاد زمـیـن
بــــار دجـــال وشـــان بـــر خـــر نـــهبـــه بـــیـــابـــان عـــدم ســـر در ده
عـاصـیـان بـی سـر و سـامـان تـوانـددســت امــیــد بـــه دامــان تــوانــد
خاصه جامی که کمین بـنده تـوستچشم گریان بـه شکر خنده تـوست
بــهـره ای نـیـســت ز طـاعـتــوریـشلـب بـجـنـبـان بـه شـفـاعـتـگـریـش
بــو کـه نـقـد خـود ازیـن ورطـه بــیـمبـــرد از رهــزنـــی دیــو ســـلـــیــم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج