فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

چندان که یار ما را در حسن ناز باشد

چــنـدان کــه یـار مـا را در حــســن نـاز بــاشــدمـا را هـزار چــنـدان بــا او نـیـاز بــاشــدعمری به سوی زلفش سرگشته چون نسیممبـیمـاروار حـیران، تـا…

چــنـدان کــه یـار مـا را در حــســن نـاز بــاشــدمـا را هـزار چــنـدان بــا او نـیـاز بــاشــد
عمری به سوی زلفش سرگشته چون نسیممبـیمـاروار حـیران، تـا کـی جـواز بـاشـد؟
در یــک نــظـــر فـــریــبـــد مــحـــراب ابـــروی اوصـد سـاله زاهدی را کـو در نماز بـاشـد
از هــر مــقــام کــافــتـــد عــشــاق بـــیــنــوا راآهنگ کـوی جـانـان عـزم حـجـاز بـاشـد
آنجـا کـه حـسـن خـوبـان جـلوه دهند، عـاشـقجـز روی تـو نبـیند، گر چشم بـاز بـاشد
تــر شــد مــرا ز هــجــرت از خــون دیـده دامــنچون شمع نیم سوزی کاندر گداز باشد
جـز خـون دل که آید هر دم بـه چـشـم خـسـرویک دوسـت در نیاید، گر اهل راز بـاشـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج