فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

چرخست ولیکن نه درو طالع نحسست

چـرخست ولیکن نه درو طالع نحـسستخلدست ولیکن نه درو جوی عقارستچون ابروی معشوقان با طاق و رواقستچـون روی پـریرویان بـا رنگ و نگارسـتبـازیگه شمس و قمر و ب…

چـرخست ولیکن نه درو طالع نحـسستخلدست ولیکن نه درو جوی عقارست
چون ابروی معشوقان با طاق و رواقستچـون روی پـریرویان بـا رنگ و نگارسـت
بـازیگه شمس و قمر و بـبـر و هزبـرسـتمنزلگه جـود و کرم و حـلم و وقـارسـت
از روی سـلاطینش هر روز بـسـاطـسـتوز بـوسـه شـاهانش هر روز نثـارسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج