فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

پیوند

هر خانه را دری است هر در به کوچه ای لب خود باز می کند هر کوچه سرگذشت به دستآوریده را با پیچ و تاب در گلوی شاهراه ها آواز می کند از راه کوچه هاست که هر…

هر خانه را دری است
هر در به کوچه ای لب خود باز می کند
هر کوچه سرگذشت به دستآوریده را
با پیچ و تاب در گلوی شاهراه ها
آواز می کند
از راه کوچه هاست که هر تنگخانه ای
با قلب شهرها
پیوند نازکانه ای آغاز می کند
غمخانه ام پر از
آوازهای عشق
اما دریغ هر در این خانه بسته اند
اما دریغ هر رگ این کو بریده اند
پیوند ها همه
یک جا شکسته اند
در زیر سقف خویش وز همسایگان جدا
هر تنگدل ز روزنه ای مویه می کند
من از کدام در ؟
من در کدام کو ؟
من با کدام راه ؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج