فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 12 اسفند 1402

پیغام

مرتضی برخورداری

پیغام
باز است درِخانه که شاید خبر آید
برظلمت یلدای جدایی سحر آید

در رقص شود شعله و هی پای بکوبد
خاموشی اسپند در آتش به سرآید

از راه رسد قاصدکی باخبری خوش
باران بزند پنجره با چشم تَرآید

از پیله برون آید و بالی بزند عشق
غم با همه سرزندگیش محتضر آید

تا رنج سفر مانع دیدار نگردد
ره بر سر مِهر آمده و مختصر آید

ناگاه بروید زدل خاک بسی گل
کنعانی سرگشته زراه سفرآید

خوشبوی شود کوچه و سرمست حضورش
هم شال سیه از تنِ خانه به در آید

آنگاه زمین چرخد ومن گِرد مدارش
نفرین حسودان فلک بی اثرآید

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران