فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

پیغام فرستادن عاشق به معشوق

پس از عمری که دل خونابه میخوردخــرد بــیـرون شـد و دل کـار مـیـکـردچـو بـر دل شـد زغـم راه نفس تـنگبه صد افسون و صد دستان و نیرنگعــقــابـــی تـــیــز…

پس از عمری که دل خونابه میخوردخــرد بــیـرون شـد و دل کـار مـیـکـرد
چـو بـر دل شـد زغـم راه نفس تـنگبه صد افسون و صد دستان و نیرنگ
عــقــابـــی تـــیــز پـــر را رام کــردمبــه ســوی آن صــنـم پــیـغـام کـردم
کـه ای هـم جـان و هم جـانـانـه دلغـمـت سـلـطـان خــلـوت خــانـه دل
جـمالت چـشـم جـان را چـشمه نورز رخــسـار تــو بــادا چــشـم بــد دور
مــنــم آن بــیـدلــی کــز بــیـقــراریکــنــم بـــر درگــهــت فــریــاد و زاری
خــــلــــاف رای تــــو رایـــی نـــدارمبـــغــیــر از کــوی تـــو جــائی نــدارم
دلــــم دائم تــــمــــنــــای تــــو ورزددرونـــم مـــهــر و ســـودای تـــو ورزد
مـرا جــادوی چـشـمـت بــرده از راهزنــخــدان تـــوام افــکــنــده در چـــاه
اسـیـر زلـف مـشـگـیـن تـو گـشـتـمتـرحـم کـن چـو مسـکین تـو گشـتـم
دلـم پـر جـوش و تـن پـرتـاب تـا کـیز حـسـرت دیـده پــر خـونـاب تـا کـی
چـنین مـدهوش و رسـوا چـند گـردمچـو گـردون بـی سـر و پـا چـند گردم
بـر این مجـروح سرگردان بـبـخشایبـر این محزون بی سامان بـبـخشای
چـو زلف خـویش بـی سـامانیم بـینپــریـشــانـی و ســرگــردانـیـم بــیـن
جـز از الطـاف تـو غمخـواریم نیسـتز چـشمت بـهره جـز بـیماریم نیست
زمـــانـــی گــــر ز روی آشــــنـــائیدهـد شــمـع جــمــالــت روشــنـائی
شــوم پــروانــه در پــای تــو مــیــرمبــه پــیـش قــد و بــالــای تــو مـیـرم
مـــرا از آفـــتـــابــــت ذره ای بــــسوز آن بـــاغ ارم گـــل تـــره ای بـــس
نـگـویم یک زمـان پـیـشـت نـشـینـمشـوم خــرســنـد کـز دورت بــبــیـنـم
چــو احـوالـم سـراسـر عـرضـه دارییــکــایـک قــصــه مــن بــرشــمــاری
ز اشـعـار هـمـام این نـظـم دلـسـوزادا کـــن پـــیــش آن مــاه دلـــفـــروز
چـو اینـجـا هسـت این ابـیات در کـارز اســتــادان نـبــاشــد عــاریـت عــار
بــگـو مـیـگـویـد آن بــیـخــواب و آراماز آن سـاعـت کـه نـاگـاه از سـر بــام

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج