فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

پیغام فرستادن بمعشوق

دگـر بـار از سـر سـوزی کـه دانیدر آن بــیـچــارگــی و نــاتــوانــیبـه خـلوت پـیش آن فـرزانه رفـتـمدگـر ره بــا سـر افـسـانـه رفـتــمفـتـادم بــاز در …

دگـر بـار از سـر سـوزی کـه دانیدر آن بــیـچــارگــی و نــاتــوانــی
بـه خـلوت پـیش آن فـرزانه رفـتـمدگـر ره بــا سـر افـسـانـه رفـتــم
فـتـادم بــاز در پـایـش بـه خـواریبــدو گــفــتــم ز روی بــیـقــراری
چـه بـاشد کز سر مسکین نوازیبـه لطفی کار مسکینی بـسازی
کرم کن، دست گیر، افتـاده ای رابـه رحـمـت بـنده کـن آزاده ای را
دل بــیـچـاره ای از غـم جــدا کـندرون دردمــــنــــدی را دوا کـــــن
از ایـن در گــر مــرا کــاری بــرآیــدبـه لطف چون تو غمخواری بـرآید
بــکـن پــروازی ای بــاز شــکـاریبـنه گـامـی مـگـر در دامـش آری
بـگـو مـیگـویـد آن سـرگـشـتـه تـواسیر عشق و هجران گشتـه تـو
چـه کـم گـردد ز ملـک پـادشـائیاگـر گـنـجـی بـدسـت آرد گـدائی
دل مـجـنـون ز لـیـلـی کـام گـیـردسـکـنـدر زاب حـیوان جـام گـیـرد
بـه شیرین در رسد بـیچاره فرهادپـریـرو روی بــنـمـایـد بــگـلـشـاد
به یوسف برگشاید چشم یعقوببـه رامین بـرنماید ویس محـبـوب
ز عــذرا جــان وامــق تــازه گــرددچه غم شادیش بـی اندازه گردد
نـشـینـد شـاد بـا گـلـچـهر اورنـگبدستی گل بدستی جام گلرنگ
چـنـیـن هـم ایـن عـبـیـد بـیـنـوا راز دل بــیـگـانـه عـشــق آشـنـا را
فـتـد بــا چـون تـو یـاری آشـنـائیبــیـابــد از وصــالــت روشــنــائی
تـرا دولـت بـه کـام و بـخـت فـیروزنـیـاورده شـبــی در هـجـر تـا روز
چــه دانـی قــصــه بــیـمــاری مـاجـگـر خـواری و شـب بـیداری ما
تــرا نـیـز ار غـمـی دامـن بــگـیـرددلـت را عـشـق پـیـرامـن بـگـیـرد
از آن پـس حـال درویشـان بـدانیمـصـیبـت نـامـه ایشـان بـخـوانی
بــه امــیـدی تــو هـم امــیـدواریچـه بــاشـد گـر امـیـد مـا بـر آری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج