فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

پیغام رسانیدن قاصد

ضمیر پـاک آن مرغ سـخـن سـازچـو این افسانه کردم پـیشش آغازشــد از حــال دل پــر دردم آگــاهچو آتش گشت و شد با باد همراهبـه خـلـوتـگـاه آن آرام جـان رفـ…

ضمیر پـاک آن مرغ سـخـن سـازچـو این افسانه کردم پـیشش آغاز
شــد از حــال دل پــر دردم آگــاهچو آتش گشت و شد با باد همراه
بـه خـلـوتـگـاه آن آرام جـان رفـتبـاستادی ز هر چشمی نهان رفت
بـاو از هر دری افـسـانه میگفـتحـکایت خـوب و اسـتـادانه میگفت
ز من هر دم غـمی تـقـریر میکردز دریـائی نـمــی تــقــریـر مـیـکــرد
چـو رمزی زین حـکایت یاد کردیسـمـنـبـر زان سـخـن فـریاد کـردی
بصنعت زین سخن دوری نمودیبــدو آئیــن مــســتــوری نــمــودی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج