فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

پیش از غروب

باران ، گذشته است خورشید ، پای سوخته اش را در آب های ساکن می شوید پاییز ، برگ ها را چون شعله های سرخ در زیر چکمه هایش خاموش می کند در آن اتاق کوچک ، د…

باران ، گذشته است
خورشید ، پای سوخته اش را
در آب های ساکن می شوید
پاییز ، برگ ها را چون شعله های سرخ
در زیر چکمه هایش خاموش می کند
در آن اتاق کوچک ، در انتهای باغ
ساق بلند تو
در پشت روشنایی آتش ، برهنه است

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج