فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

پیراهنی از زخم، به تن دوخته است/ احد ده بزرگی

پیراهنی از زخم، به تن دوخته است/ احد ده بزرگی

پیراهنی از زخم، به تن دوخته است
این رسم، ز حضرت غم آموخته است
ای سـرو تمــاشاییِ ایــمان، عبـاس!
دل، شعله به شعله، در غمت سوخته است