فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

پیام

به نظر می رسد که قلب شهر ایستاده است و تنها صدای گام سربازان است که در کوچه ها طنین می افکند ما اما هراسی نداریم چه درین سکوت واژه ی مقدس نه گسترشی با…

به نظر می رسد
که قلب شهر ایستاده است
و تنها
صدای گام سربازان است
که در کوچه ها طنین می افکند
ما اما
هراسی نداریم
چه درین سکوت
واژه ی مقدس نه
گسترشی با ابعاد جغرافیای وطن
یافته است
چه این بار سرنیزه های قلم
از کاغذها برخاسته
و در برابر سینه استبداد
نشانه رفته است
ما تنها نبوده ایم
هیچگاه تنها نبوده ایم
آنک تلاش و خروش خلق
ولی این بار
سپاهیانی با سلاحی دیگر
به یاری رسیده اند
دوستان !
به آن کارگر حروفچین از من پیام بفرستید
حروف را آماده کن
آزادی از راه می رسد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج