فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

پند رودکی

گفتم اگر پدر نتوانست یا نخواست من هموار کرد خواهم گیتی را. فرزند من به عُجبِ جوانی تو این مگوی من خواستم ولی نتوانستم تا خود چه خواهی و چه توانی. (fun…

گفتم اگر پدر نتوانست یا نخواست
من
هموار کرد خواهم گیتی را.
فرزند من به عُجبِ جوانی تو این مگوی
من خواستم ولی نتوانستم
تا خود چه خواهی و چه توانی.

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج