فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 اردیبهشت 1403

پرواز کن ای مرغ و بگلزار فرود آی

پـرواز کـن ای مـرغ و بـگـلـزار فـرود آیور اهــل دلــی بــر در دلــدار فــرود آیور می طلبـی خون دل خـستـه فرهادچون کبـک هوا گیر و بـکهسار فرود آیای بــ…

پـرواز کـن ای مـرغ و بـگـلـزار فـرود آیور اهــل دلــی بــر در دلــدار فــرود آی
ور می طلبـی خون دل خـستـه فرهادچون کبـک هوا گیر و بـکهسار فرود آی
ای بــاد صـبــا بـهـر دل خـسـتـه یـارانیـاری کـن و در بــنـدگـی یـار فــرود آی
در ســایـه ایـوانــش اگــر راه نــیـابــیخـورشـید صـفت بـر در و دیوار فرود آی
ور پـرتـو خـورشـید رخـش تـاب نـیـاریدر سـایـه آن زلـف سـیـه کـار فـرود آی
چـون بـر سـر آبـسـت تـرا منزل مالوفبر چشمه چشم من خونخوار فرود آی
از کفر سر زلف بـتان گر خبـرت هستمؤمن شـو و در حـلقـه کـفـار فـرود آی
از صـومعـه بـیرون شـو و از زوایه بـگذروانــگــاه بــیـا بــر در خــمــار فــرود آی
خواهی که رسانی بفلک رایت منصوربــا سـر انـا الـحـق بــسـر دار فـرود آی
ای آنکه طـبـیب دل پـر حـسـرت مائیاز بــهـر خـدا بــر سـر بـیـمـار فـرود آی
خـواجـو اگـر از بــهـر دوای دل مـجـروحدارو طــلـبــی بــر در عــطــار فـرود آی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج