فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

پرده ابر سیاه از مه تابان بگشای

پــرده ابــر ســیـاه از مـه تــابــان بــگـشـایروز را از شــکــن طــره شــبـــگــون بــنــمــایکاکل مشک فشان برمه شب پوش مپوشسـنبـل غـالـیه سـا بـر گـ…

پــرده ابــر ســیـاه از مـه تــابــان بــگـشـایروز را از شــکــن طــره شــبـــگــون بــنــمــای
کاکل مشک فشان برمه شب پوش مپوشسـنبـل غـالـیه سـا بـر گـل خـود روی مـسـای
سـپـه شـام بـدان هندوی مشکین بـشکنگـوی خـورشـید بـدان زلف چـو چـوگـان بـربـای
هر که در ابـروی چـون ماه نوت دارد چـشمگـردد از مـهر تـو چـون مـاه نو انـگـشـت نمـای
حـال من بـا تـو کسی نیست که تـقریر کندپـیش سـلـطـان کـه دهد عـرض تـمنای گـدای
سـرو را بـرلـب هر چـشـمـه اگـر جـای بـودجای آن هست که بر چشم منش باشد جای
ای مـه روشــن اگـر جــان مـنـی زود بــرایوی شــب تــیـره اگـر عـمـر مـنـی دیـر مـپــای
صـبـح امـیـد مـن از جـیـب افـق سـر بـر زنروز اقــبــال مـن از مــطــلــع مــقــصــود بــرآی
کـی بــرد ره بــه سـراپـرده قـربــت خـواجـوپــشـه را بــیـن کـه کـنـد آرزوی وصـل هـمـای

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج