فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

پای بست

موسی عباسی مقدم

تا جام شراب توی دستت باشد
تا عشق خمار چشم مستت باشد
انگور بهاری لبت شیرین است
فرهاد همیشه پای بستت باشد

بخش رباعی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران