فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

پایه معراج سخن را بلند ساختن و سخن پایه معراج خواجه پرداختن

شــبــی کـز شـرف غـیـرت روز بــودکــواکـــب در او گــیــتـــی افـــروز بـــودتــو گــویـی دریـن گــنـبــد دلــفــروزز مـشـکـین مـشـبـک همی تـافـت روزه…

شــبــی کـز شـرف غـیـرت روز بــودکــواکـــب در او گــیــتـــی افـــروز بـــود
تــو گــویـی دریـن گــنـبــد دلــفــروزز مـشـکـین مـشـبـک همی تـافـت روز
هـمــه روشــنــان دیـده در هـم زدهشـــهـــب مـــیـــل در دیـــده غـــم زده
رسـیـد از سـر ســدره روح الـامـیـنرســـانــیــد ز اوج فـــلــک بـــر زمــیــن
بـراقی به جستن چو رخشنده برقیـکـی شــعـلـه از نـور پــا تــا بــه فـرق
چـو آهـوی چـین بـی خـطـا پـیکـریچــو طــاووس فــردوس جـــولــانــگــی
تــذروی رســیـده ز بــاغ بــهـشــتفـــروزنـــده تـــر از چـــراغ بـــهــشـــت
ز روشـن بــریـشـم مـشـعـر تــنـشز مـــشـــک ســـیــه زیــور گـــردنـــش
مــدور ســریـنـی مــعــنــبــر دمــیبـــرون از حـــد وصـــف پـــا و ســـمــی
ز بـــی داغــیــش بـــر دل مــاه داغچـــو کــافــور بـــا چـــشـــم او پـــر زاغ
چو سوسن درین بوستان تیز گوشطـلـسـمی عـجـب بـر سـر گـنج هوش
چـو رخش خرد بـر فلک خوش خرامچــو تــیـر نــظــر بــر زمــیـن تــیـز گــام
نــــبــــودی ز هـــمــــواری گــــام اوز جـــنـــبــــش رهـــی تـــا بـــه آرام او
چـو کشـتـی شـدی رفتـنش آشکارز تـــغــیــیــر وضــع یــمــیــن و یــســار
بـه هـمـراهـیش گـر زدی تـیر کـسفــتــادی بــه فـرســنـگ ازو تــیـر پــس
پـیـمـبــر بـر آن بــارگـی شـد سـوارچــو بــرگ ســمـن بــر نـســیـم بــهـار
عـنـان عـزیـمـت ز بــطـحـا بــتـافـتبـه یکدم ز بـطـحـا بـه اقصـی شـتـافت
ز اقـصـی عـلم سـوی بـالـا کـشـیدســراپـــرده بـــر چـــرخ والــا کــشــیــد
بـــراقــش قـــدم بـــر ســـر مــاه زدپـــی مــقـــدمـــش مـــاه خـــرگـــاه زد
عـطــارد ز وی جــز عـطـا کـد نـکـردبـــه رویــش سئوال عـــطـــا رد نــکــرد
بـه یمـنـش ز خـط خـطـا بـاز رسـتورق را قــلــم زد قــلـم را شــکــســت
ز تـار طـرب زهره بـگسـسـت چـنگکه بـر مطـربـان عـیش ازو گشـت تـنگ
بـر آمد بـه گردون چـو مه بـی نقـابفـرو شـد ز شـرمـش بــه خـود آفـتــاب
پـی صـید بـهـرام مـشـکـین کـمـنـدچـو انداخـت چـون گـورش آمـد بـه بـند
بـه هر بـنـده دیدش کـرم گـسـتـریبــدو بــایـع خــویـش شــد مــشــتــری
زحــل بــا عــلــوش ز صــدر جــلــالچـــو مــاه نــو آمــد بـــه صـــف نــعــال
ثـــوابـــت فـــتـــادنـــد خـــوار و دژمبـه راهش چـو افـشـانده مشـتـی درم
ز هـر نـقـش لـوح نـهـم سـاده شـدپــی حــرف تــعــلــیـمـش آمــاده شــد
چــو گـرد از پــی مـفـرش آب و گـلبـسـاط سـماطـی «کـطـی السـجـل »
ز حــد جــهـت پــای بــیـرون نــهــادقــدم از حــد هــر کــس افــزون نــهــاد
بـدید آنچـه موسی بـجـست و ندیدشـنید آنچـه موسـی چـنان کـم شـنید
دل پـــاک او مــخـــزن راز گـــشـــتفــقــیـر آمــد امــا غــنـی بــازگــشــت
ازیــن بـــام نــه پـــایــه آمــد فـــرودبـــه گــوهــر گــرانــمــایــه آمــد فـــرود
نثـاری کـه بـر فـرق اصـحـاب ریخـتز درج دو لـــب گـــوهــر نــاب ریــخـــت
ازان گـوهر افـشـان تـوانـگـر شـدنـدتــوانـگـر چـه، کـانـهـای گـوهـر شـدنـد
بـه تخصیص آنان که بـی تخت و تاجگـــرفـــتــــنـــد از تــــاجــــداران خـــراج
یکـی «ثـانـی اثـنین » در کـنـج غـارکـه چـون مـار شـد نـاوک جــان شـکـار
تن خود سپـر کرد بـی تـرس و بـاککـه زخــمـی نـیـایـد بــر آن جــان پــاک
دوم آنـکـه از ســکـه عــدل اوســتکـزیـن گـونـه دیـنـار دین سـرخ روسـت
سـیم شرمگینی که شد بـی قصورز شــمــع نــبــوت نــصــیـبــش دو نــور
چـــهــارم کــه آن ابـــر دریــا نــثـــارنـــم او کـــرم بــــرق او ذوالـــفــــقــــار
چـو عنصر چهارند و زیشان بـه پـایتــو را قــالــب دیــن دریــن تــنــگــنــای
ره اعــــتــــدال ار نــــداری نـــگــــاهمـیـانـشــان شــود قــالـب دیـن تــبــاه
چـو هر سـفـله بـی اعـتـدالی مکندل از مــهـر ایـن چــار خــالــی مــکــن
شـو از مـهر دل خـوشـه چـین همهکــه کـیـن یـکـی هـســت کـیـن هـمـه
مــزن طــعــن انـکــار بــر کــارشــانچو جامی به جان دوست می دارشان
بــود روز تــنـهـایـی و بــی کـســیبــدیـن دوسـتـداری بــه جـایـی رسـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج