فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 اردیبهشت 1403

پاورپوینت های زبان و ادبیات فارسی

کاربر گرامی

          هرکدام از ردیف ها دارای لینک دریافت پاورپوینت است که با کلیک راست و انتخاب گزینه save target az می توانید به آن دسترسی پیدا کنید.

ردیفموضوعاستادنوع فایل
1ادبیات معاصر 1کوپاppsx
2ادبیات معاصر 2کوپاpptx
3انواع ادبیمحمدی بدرpptx
4انواع ادبیمسعودی فرpptx
5عروض و قافیهمسعودی فرpptx
6آشنایی با علوم قرآنی تجانیpptx
7بدیعجعفریpptx
8بدیعمسعودی فرpptx
9بدیعشکراییpptx
10بوستان سعدیتوکلیpptx
11دستور زبانعبدالحسنیpptx
12دستور زبانمسعودی فرpptx
13دستور زبان1محمدی بدرpptx
14دستور زبان2محمدی بدرpptx
15فرخی و کساییمحمدی بدرpptx
16قواعد عربی1ابوالحسنیpptx
17قواعد عربی2ابوالحسنیpptx
18قواعد عربیزمانیpptx
19قواعد عربی 3تجانیpptx
20قرائت عربی 1مزدارانیpptx
21قرائت عربی 2مزدارانیpptx
22گلستان سعدیمیرزاییpptx
23حافظکمال الدینیpptx
24حافظصمدیpptx
25کشف الاسرارمزدارانیpptx
26کلیله و دمنهمزدارانیpptx
27کلیله و دمنهشکراییpptx
28معانی و بیان1موسویpptx
29معانی و بیان1موسویpptx
30معانی و بیان2شکراییpptx
31معانی و بیان2موسویpptx
32منطق الطیرشکراییpptx
33مثنوی1میرزاییpptx
34مثنوی2میرزاییpptx
35مسعود سعد سلمان صمدیpptx
36مرصادالعبادصمدیpptx
37مقدمات زبان شناسیمیرزاییpptx
38مقدمات زبان شناسیجعفریpptx
39نقد ادبیمحمدی بدرpptx
40ناصر خسروتوکلیpptx
41روش تحقیقمزدارانیpptx
42رودکی و منوچهریصمدیpptx
43رودکی و منوچهریزمانیpptx
44سبک شناسیوطن پرستpptx
45سبک شناسیکوپاpptx
46سیاست نامه و قابوسنامهصمدیpptx
47تاریخ بیهقیمیرزاییpptx
48تاریخ ادبیات2موسویpptx
49تاریخ ادبیات3موسویpptx
50تاریخ ادبیات1جعفریpptx
51تاریخ ادبیات2کوپاpptx
52تاریخ ادبیات3کوپاpptx
53تاریخ زبان فارسیسامئیpptx
54تاریخ زبان فارسیجعفریpptx
55زبان خارجی تخصصیسامئیpptx
56 خاقانی شکرایی ppsx
57   
58   
59   
60   
61   
62   
63   
64   
65   
66   
67   
68   
69   
70   
71   
72   
73   
74   
75   
76   
77   
78   
79   
80