فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

پادمه

می رویید در جنگل خاموشی رویا بود شبنم ها بر جا بود درها باز چشم تماشا باز چشم تماشاتر و خدا در هر … ایا بود ؟ خورشیدی در هر مشت : بام نگه بالا بود م…

می رویید در جنگل خاموشی رویا بود
شبنم ها بر جا بود
درها باز چشم تماشا باز چشم تماشاتر و خدا در هر … ایا بود ؟
خورشیدی در هر مشت : بام نگه بالا بود
می بویید گل وا بود ؟ بوییدن بی ما بود : زیبا بود
تنهایی تنها بود
نا پیدا پیدا بود
او آنجا آنجا بود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج