فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 16 آذر 1402

ولی رضاپور

تصویر تست

ولی رضاپور 

 
همراز عشق
ايهــاالنـــاس در اين صـومعكــه راز منم
محـور زيـرين عشق تا فـلك افـــلاك منم
هــر دم از كوره گهي بر من اشارتي ميكنند
ادخــلي فـي جنتـــي بر من حكايت ميكنند
رمـزاين سوزونهـان برمن جسارت ميكنند
عرصــه عشقم كنون تنك از خدنگي يا خدا
شهــره عشـق و قلم انتصـروني يا خــدا
من غنـوده با دلـم تا صبحـدم يا الـودا
كله اي باآه و غـم برسـم كنم با ناخدا
در سبـوي عشق تو وهم و خيـالي يا خدا
كثرت ويــن آه من از من نباشد نـي جدا
مطرب عشــقم كنون بر كـوي بـرزن ميزند
خرقـه زهـد و ورع نقـش محابـا ميزند