فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

ولی رضاپور

تصویر تست
ولی رضاپور  متاهل تاریخ تولد: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۴۷ کشور: ایران شهر: چالوس

همراز عشق
ايهــاالنـــاس در اين صـومعكــه راز منم
محـور زيـرين عشق تا فـلك افـــلاك منم
هــر دم از كوره گهي بر من اشارتي ميكنند
ادخــلي فـي جنتـــي بر من حكايت ميكنند
رمـزاين سوزونهـان برمن جسارت ميكنند
عرصــه عشقم كنون تنك از خدنگي يا خدا
شهــره عشـق و قلم انتصـروني يا خــدا
من غنـوده با دلـم تا صبحـدم يا الـودا
كله اي باآه و غـم برسـم كنم با ناخدا
در سبـوي عشق تو وهم و خيـالي يا خدا
كثرت ويــن آه من از من نباشد نـي جدا
مطرب عشــقم كنون بر كـوي بـرزن ميزند
خرقـه زهـد و ورع نقـش محابـا ميزند