فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

وقتی کنار علقمه سقا دلش شکست/مهدی چراغ زاده

وقتی کنار علقمه سقا دلش شکست/مهدی چراغ زاده

دلش شکست

وقتی کنار علقمه سقا دلش شکست

دیگر بهانه داشت که دریا دلش شکست

 

در خیمه دیده بود عطش موج می زند

حس کرد تا کمی خنکا را دلش شکست

 

دریا برای بوسه زلب هاش تشنه بود

یک لحظه، یک امید،نه، دریا دلش شکست

 

مشکش پر آب کرد و روان شد به خیمه ها

اما چه شد چه دیدخدایا دلش شکست

 

از بس که کرده بود تمنا ز مشک،تا_

_ تیری رسید،مشک هم آنجا دلش شکست

 

ناگه عمود آمد و بر فرق او نشست

سقا سرش شکسته و زهرا دلش شکست

 

چشم حسین بر ره و این صحنه را که دید

آیا قدش شکست خدا یا دلش شکست

 

یک لحظه خوب زینب خود را نگاه کرد

یا یاد روزهای مبادا دلش شکست

مهدی چراغ زاده