فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

وصف بهار و مدح سلطان محمود

بــه نـو بــهـاران غــواص گــشــت ابــر هـواکــه مــی بــرآرد نــاســفــتــه لؤلؤ از دریــابـــه لؤلؤ ابـــر بــیــاراســت روی صــحــرا رامـگـر نـشــا…

بــه نـو بــهـاران غــواص گــشــت ابــر هـواکــه مــی بــرآرد نــاســفــتــه لؤلؤ از دریــا
بـــه لؤلؤ ابـــر بــیــاراســت روی صــحــرا رامـگـر نـشــاط کـنـد شــهـریـار زی صــحــرا
مگر که راغ سـپـهر است و نرگسـان انجـممگر که بـاغ بـهشت اسـت و گلبـنان حـورا
زمـیـن بــه خـوبـی چـون روی دلـبــر گـلـرخهـوا بــه خـوشـی چـون طـبــع مـردم دانـا
ز سـبـزه گـویی دریای سـبـز گـشـت زمیندرو پــدیـد شــده شــگـل گـنـبــد خــضــرا
شـکـوفـه هـا هـمـه انـوار بـاغ گـردونـسـتکـه چـون پـدید شـدند افـتـتـاح کـرد سـمـا
زمین ز گریه ابـر اسـت چـون بـهشت بـرینهـوا ز خـنـده بـرق اسـت چـون کـه سـینـا
یکـی بـگـرید بـر بـیهـده چـو مـردم مـسـتیـکـی بــخــنـدد خــیـره چــو مـردم شـیـدا
کـنـار جـوی پـر از جـام هـای یاقـوت اسـتکه شد بـه جوی درون رنگ آب چون صهبـا
ز بـس که خورد از آن آب همچـو صهبـا بـاغشـده اسـت راز دل بـاغ سـر بـه سـر پـیدا
ز بـس که دیبـه و خز داد شاه شرق همیهـوا شـده هـمـه خـز و زمـین شـده دیـبـا
ز بـهر چـیست که دیبـا و خز همی پـوشندکـنـون کـه آمـد گـرمـا فـراز و شـد ســرمـا
جــهـان بــرنـا گـر پــیـر شـد نـبــود عـجــبعـجـب تـر آن که کنون پـیر بـوده شـد بـرنا
شده چو مجـلس سیفی ز خرمی بـستـانغــزل ســرایــان بـــر شــاخ گــل هــزار آوا
مگر که شعر سراید همی به مجلس شاهامــیــر غــازی مــحــمــود خــســرو دنــیــا
خــدایـگـانـی شــاهـی مـظــفـری مـلـکـیکـــه ابــــر روز نـــوال و شــــیـــر روز وغـــا
نه حـکـم او بـه تـهور نه عـدل او بـه نـفـاقنـه حـلـم او بـه تـکـلـف نـه جـود او بـه ریـا
بـه هر دیار کـه بـگـذشـت مرکـب میمونشدر آن دیــار جـــز انــبـــا نــیــایــد از ابـــنـــا
بــه هــر دیــار کــه آثــار جــود او بــرســیـدگــــذر نـــیـــارد کــــردن در آن دیـــار وبــــا
تــو آفـتــابــی شــاهـا جــهـان شــاهـی راسـپـهر دولت و دین از تـو یافـت نور و ضـیا
تـو کوه حـلمی چـون بـر تـو مدح خوانم منبه گوشم از تو بشارت رسید به جای صدا
بـدانچه حکم تو بـاشد سپـهر گشته مطیعبـــدانـــچـــه رأی تـــو بـــیــنــد داده رضـــا
یقـین بـدان کـه اگـر بـحـر چـون دلت بـودینخـاسـتـیش همیشه بـخـار جـز که سخـا
وگـر بـه همـت و قـدرت بـدی سـپـهر بـلـندازو نــمـــودی هــمــواره آفـــتـــاب ســـهــا
همیشه جوزا در آسمان کمر بـستـه استاز آنـکـه خـدمـت تــو رای مـی کـنـد جــوزا
مگـر کـه پـروین بـر آسـمان سـپـاه تـو شـدکـه هـیـچ حـادثــه آن را ز هـم نـکـرد جــدا
سـنان تـوسـت قدر گر مجـسـم اسـت قدرحـسـام تـوسـت قضا گر مصـور اسـت قضا
اگـر قـدر نـشـد این چـون نـتـرسـد از فـتـنهوگر قـضـا نشـد آن چـون رسـد بـه هر مأوا
خـــدایــگــانــا فــرخـــنــده نــوبـــهــار آمــدوز آمــدنــش جــهــان را فــزود فــر و بــهــا
ز شـادمـانـی هـر سـاعـتــی کـنـون بــزنـدهــزاردســتــان بــر هــر گــلــی هـزار نــوا
ز لـــالـــه راغ هــمــه پـــر ز زرمــه حـــلـــهز ســبــزه بــاغ هـمــه پــر ز تــوده مــیـنــا
خـجــسـتــه بــادت نـوروز و نـوبــهـار گـزیـنهــزار ســالــت بــادا بــه عــز و نــاز بــقــا
جهان بـه پیش مراد تو دست کرده به کشفلک بـه پـیش رضای تـو پـشت کرده دوتـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج