فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

وصف ابر و ثنای سیف الدوله محمود بن ابراهیم

ســپــاه ابــر نـیـســانـی ز دریـا رفـت بــر صــحــرانـــثـــار لؤلؤ لـــالـــا بــــه صـــحـــرا بــــرد از دریـــاچـون گردی کش بـرانگیزد سم شبـدیز ش…

ســپــاه ابــر نـیـســانـی ز دریـا رفـت بــر صــحــرانـــثـــار لؤلؤ لـــالـــا بــــه صـــحـــرا بــــرد از دریـــا
چـون گردی کش بـرانگیزد سم شبـدیز شاهنشهز روی مــرکــز غــبـــرا بـــه روی گــنــبـــد خــضــرا
گـهی مـانـنـده دودی مـسـطـح بـر هوا شـکـلـشگـهـی مـانـنـده کـوهـی مـعـلـق گـشــتــه انـدر وا
چـو گردون گشت بـاغ و بـوستـان از ابـر نیسـانیگـل از گـلـبــن هـمـی تــابــد بــسـان زهـره زهـرا
از این پـر مشک شد گیتـی وزآن پـر در همه عالماز این پـر بـوی شد بـستـان وزآن پـر نور شد صحرا
گهی چون تخته تخته ساده سیم اندر هوا بر همگـهـی چــون تــوده تــوده سـوده کـافـور بــر بــالـا
گـهـی مـانـنـده خـنـگـی لـگـام از سـر فـرو کـنـدهشــده تــا زنــده انـدر مــرغــزاری خــرم و خــضــرا
گـهی بـرقـش درخـشـنـده چـو نور تـیغ رخـشـندهگهی رعدش خـروشـنده چـو شـیر شـرزه در بـیدا
فـلـک در سـنـدس نـیـلـی هـوا در چــادر کـحـلـیزمـیـن در فــرش زنـگـاری کـه انـدر حــلـه خــضــرا
زمین خـشـک شـد سـیراب و بـاغ زرد شـد اخـضرهـوای تــیـره شـد روشـن جـهـان پــیـر شـد بــرنـا
کـنون بـینی تـو از سـبـزه هزاران فـرش مـینـاگـونکـنـون بــیـنـی تــو از گـلـبــن هـزاران کــلـه دیـبــا
زمـین چـون روی مـه رویـان بـه رنـگ دیبـه رومـیهـوا چـون زلـف دلـجـویـان بــه بــوی عـنـبــر سـارا
ز پـسـتـی لـاله شـد خـندان چـو روی دلـبـر گـلرخز بــالـا ابــر شــد گـریـان بــســان عـاشـق شـیـدا
ز خندان لاله شد گیتـی چـو خلق خـسرو مشرقز گـریـان ابــر شـد دنـیـا چــو طـبــع خـسـرو دنـیـا
ملـک مـحـمود ابـراهیم مـسـعـود بـن مـحـمود آنکه هستـش حـشمت جـمشید و قدر و قدرت دارا
بــدو سـنـت شـده روشـن بـدو مـلـت شـده تـازهبــدو دولـت شـده عـالـی بــدو مـلـکـت شـده والـا
نـتــابــد آفــتــاب کـیـن او هـرگـز بــر آن کــس کـوبــیــابـــد از درخــت نــعــمــت او ســایــه نــعــمــا
چـو ابــر دولـت مـهـرش بــقـا بــارد گـه مـجــلـسچــو بــاد هـیـبــت و کـیـنـش فـنـا آرد گـه هـیـجــا
از این گردد بـهار و گل بـه سرخـی چـون رخ ناصحوزان بـــرگ خــزان گــردد بـــه زردی گــونــه اعــدا
شـب نیکـو سـگـال او شـده چـون روز رخـشـنـدهچنان چون روز بدخواهش شده همچون شب یلدا
خــیـال خــنـجــر او را شــبــی مـه دیـد نـاگـاهـانبـه هـر مـاهـی شـود آن شـب مـه از دیدار نـاپـیدا
ایـا شـاهـی خـداونـدی جـهـانـگـیـری جـهـانـداریکـه گـشــتــه هـمـت تــو آســمـان عــالـم عــلـیـا
بـه تـیغ ای شه جـدا کردی بـنات النعش را از همبـه تـیر و نـاوک و بـیلـک بـه هـم بـردوخـتـی جـوزا
بــبــرد تــیــغ تــو خــارا بــدرد تــیــر تــو ســنــداننه سندان پـیش آن سندان نه خـارا پـیش آن خارا
بـــهــاران آمـــد و آورد بـــاد و ابـــر نـــیــســـانــیچـو طبـع و خلق تـو هر دو جـهان شد خـرم و بـویا
نسـیم بـاغ شـد بـیزان بـه بـسـتـان عنبـر اشهببــحــار بــحــر شــد ریـزان بــه صــحــرا لؤلؤ لــالــا
بـه پـیروزی و بـهروزی نشین می خور بـه کام دلبـه لـحـن چـنگ و طـنـبـور و ربـاب و بـربـط و عـنقـا
ز دســت دلــبــر گــلــرخ دلــارامــی پــری چــهـرهعـیاری یاسـمین عـارض نگـاری مـشـتـری سـیمـا
همـایون بـاد نـوروزت کـه بـر گـیتـی همـایون شـداز آن فــرخــنـده دیـدار و هـمـایـون طــلـعــت غــرا
تـو بــادی شـادمـان دایـم مـبــادا هـرگـزت خـالـینه گوش از نغمه رود و نه دسـت از سـاغـر صـهبـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج