فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

هواي خانه طوفاني است امشب (راشد انصاری)

راشد انصاری

هواي خانه طوفاني است امشب

و شايد وضع ! بحراني است امشب

 

زنم از توده هاي پرفشار است

دو چشم بنده باراني است امشب

« نه راه پس، نه راه پيش دارم »

روابط رو به ويراني است امشب

شبيه گربه هاي بي حيايم!

درِ ديزي ولي وانيست امشب

جهان در كار زن حيران بماند

بشر در بُهت و حيراني است امشب

از اخلاق سگش اين گونه پيداست

كه مرد خانه زنداني است امشب

خداحافظ گروه زن ذليلان

گمانم شعر پاياني است امشب!