بین‌الحرمین
هنگام سحر قافله‌ی اشک و نگاه
همراه ستاره‌ها رسیدند از راه
دیدند در آسمان بین‌الحرمین
خورشید طلوع می‌کند همره ماه