فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

هم در مدح سیف الدوله محمود

بــخــاســت از دل و از دیـده مــن آتــش و آبکه دید سوخـتـه و غرقه جـز من اینت عجـاباز آتـــش دل و از آب دیــده در دل و چـــشــمهـمـی نـیاید فـکـرت هـم…

بــخــاســت از دل و از دیـده مــن آتــش و آبکه دید سوخـتـه و غرقه جـز من اینت عجـاب
از آتـــش دل و از آب دیــده در دل و چـــشــمهـمـی نـیاید فـکـرت هـمـی نـگـنـجـد خـواب
خــیـال دوســت هـمـه روز در کـنـار مـنـسـتگهی بـه صـلح درآید گهی بـه جـنگ و عتـاب
چـــنـــان نـــمـــایــدم از آب دیــده صـــورت اوکــه چــهــره پــری از زیــر مــهــره لــبـــلــاب
بـــدیــد گـــونـــه خـــود را در آب نــیــلـــوفـــرچو باز کرد همی چشم خود ز مستی خواب
بــــدیـــد گــــونــــه زرد و رخ کــــبــــود مــــرافـروفـکـنـد سـر خــویـش و دیـده کـرد پــر آب
بـــه گـــاه رفـــتـــنــم از در درآمــد آن دلــبـــرز بـهر جـنـگ مـیان بـسـتـه و گـشـاده نـقـاب
چــو دیـد عـزم مـرا بــر سـفـر درســت شـدهفــرو شــکــســـت بـــه لؤلؤ کــنــاره عــنــاب
ز دسـت و دیده ش بـگسسـتـه و بـپـیوستـهبه سینه و دو رخش بـر دو رسته در خوشاب
همی گرست و همی گفت عهد من مشکنمـسـوز جــانـم و در رفـتــن سـفـر مـشـتــاب
کــجــا تــوانـی رفــتــن بــر امــر مــحــمـودیکــه اوســت هــمــبــر تــقــدیــر ایـزد وهــاب
فـــروگـــذاری درگـــاه شـــهـــریــار جـــهـــانفـــراق جــــویـــی از اولـــیـــا و از احـــبــــاب
جـواب دادم و گـفـتـم کـه روز بــودن نـیـسـتصواب شغل من این اسـت و هم نبـود صواب
چــه کــار بــاشــدم انــدر دیـار هـنــدســتــانکه هسـت بـر من شـاهنشـه جـهان در تـاب
چـو ایـن جـواب نـگـاریـن مـن ز مـن بـشـنـیـدفـــرو فــکــنــد ســـر از انــده و نــداد جـــواب
بـرفـت از بـر مـن هوش مـن بـرفـت و نـمـانـدحـدیـث چـون نـمـک او بـر این دل چـو کـبـاب
رهـی گــرفــتــم در پــیـش بــرکــه بــود در اوبـه جـای سبـزی سنگ و بـه جای آب سراب
زمـین چـو کـام نهنـگ و گـیا چـو پـنـجـه شـیرسپـهر چـون دم طاووس و شب چو پـر غراب
مرا ز رشـک بـپـوشیده کسـوتـی چـون شـبهـوای روشـن پــوشـیـده کـســوت حــجــاب
نـــگـــاه کــــردم از دور مـــن تــــلـــی دیـــدمکــه چــاه ژرف نـمـایـد از آن بــلــنـد عــقــاب
کـه گـر مـنـجــم بــر وی شـود چــنـان بــیـنـدبـر اوج چـرخ کـه بـی غـم شـود ز اسـطـرلاب
رهـی دراز بــگـشــتــم کــه انـدران هـمـه راهز فـر شـاه نـدیـدم یـکـی بــه دســت خــراب
جــهـان سـراسـر دیـدم بــسـان خـلـد بــریـنز عـدل خــســرو مـحــمـودشـاه نـصـرت یـاب
خـــدایــگــانــی کــز فــر او هــمــی بـــکــنــدز پــنـجــه و دهـن شــیـر رنـگ نـاخــن و نـاب
بـه جـود و رأی بـکرده است خـلق را بـی غمبـه عدل و داد گشاده اسـت بـر جـهان ابـواب
خـدایگـان جـهان سـیف دولت آنکـه بـه طـبـعنــهــاده انــد بـــه فــرمــان او مــلــوک رقــاب
بـرنده تـیغش در طـبـع و رنگ سـیماب اسـتکـه کـرد روی بـدانـدیشـگـانـش پـر ز خـضـاب
هـمـی قـرار نـیـابــد بــه جــای بــر تــیـغــشبــلـی قـرار نـیـابــد بــه جــای بــر ســیـمـاب
خـــدایــگـــانـــا دانـــد خـــدای یــار نـــشـــاطچـگونه گشتـم تـا دیدم آن خـجـستـه خطاب
خـــدای دانــد پـــای بـــرهــنــه از جـــیــلـــمبـیـامـدم بـه بـلـهـیـاره نـیم شـب بـه شـتـاب
بـه بـرشـکـال شـبـی من چـنان گـذشـتـه امکه تـا بـه گردن آب است و تـا بـه حلق خلاب
کـجـا تـوان شـدن از پــیـش تــخـت تـو مـلـکـاکــجــا تــوان شــدن از آفــتــاب در مــهــتــاب
کــه گــر گــریــخــتــه درگــه تــو مــرغ شــودهــوا ســـراســر در گــرد او شــود مــضــراب
مگر که خـدمت تـو طاعت خـدای شده سـتکه هست بـستـه در و خلق را ثـواب و عقاب
خــــدایـــگـــانـــا دریـــافــــت مـــرمـــرا انـــدهز غـــم قـــرار نـــدارم هـــمـــی مـــرا دریــاب
درخـت دولـت من بـی خـلـاف خـشـک شـوداگــر نــبـــارد کــف بـــرو بــه جــای ســحــاب
هـمـیـشـه تــا کـه یـکـی اول حــســاب بــودمـبــاد آخــر عـمـر تــو را بــه ســال حــسـاب
بـــقــات بـــادا در مــلــک تـــا بـــه پـــیــروزیجـهان چو هند بـگیری بـه عمر و دولت شاب
هـزار قــصــر چــو ایـران بــنــا کــنـی در هـنـدهـزار شـاه چــو کـسـری بــگـیـری از اعـقـاب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج