فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

هم در این معنی

خبر یافت گردن کشی در عراقکه می گفت مسکینی از زیر طاقتـو هم بـر دری هستـی امیدوارپــس امـیـد بــر در نـشـیـنـان بــرآر***نخـواهی که بـاشد دلت دردمنددل …

خبر یافت گردن کشی در عراقکه می گفت مسکینی از زیر طاق
تـو هم بـر دری هستـی امیدوارپــس امـیـد بــر در نـشـیـنـان بــرآر
***
نخـواهی که بـاشد دلت دردمنددل دردمــــنـــدان بــــرآور ز بــــنـــد
پــریـشــانــی خــاطــر دادخــواهبــرانـدازد از مـمــلــکــت پــادشــاه
تـو خـفتـه خـنک در حـرم نیمروزغـریب از بـرون گـو بـه گـرما بـسـوز
سـتـاننده داد آن کس خـداستکـه نـتـواند از پـادشـه دادخـواسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج