فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 تیر 1403

هست پست و مقام، خواب و خیال(فرار مغزها) (ابوالفضل زرویی نصرآباد )

 

 

 

ابوالفضل زرویی نصرآباد

فرار مغزها

هست پست و مقام، خواب و خیال
اندر این روزگار قحط رجال

این مدیران که صاحب کلهند
به تو پست معاونت ندهند
نرسد هر کسی به حد نصاب
دارد این پست ها حساب کتاب 
باید البته بود بایسته
وانگهی کاردان و شایسته 
با مدیر آشنا، به ضرس یقین
اهل یک فرقه ای، مضاف بر این 
مدتی پیشتر، گرفته ژتون
نام فامیلی اش دهان پر کن
نیست در انتخاب آدم پاک
ابدا مدرک و سواد، ملاک 
بعد سالی که پایه اش شد سفت
می شود دکترا براش گرفت 
شصت تا دستیار خواهد داشت
به تخصص چه کار خواهد داشت 
پست های کلیدی مرسوم
هست مخصوص عده ای معلوم 
بعضا این پست ها که مرغوب است
می شود جابه جا و دست به دست 
لیکن این پست ها، به شکل عجیب
نرسد مطلقا به غیر و غریب
مثل ما را فرا نمی خوانند
چون ز ما بهتران فراوانند
آن که رم زین رسوم نغز کند
باید اصلا فرار مغز کند!