فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

هر که به دنباله کامی بود

هـر کـه بـه دنـبــالـه کـامـی بـودپـیش تـو چـون بـنده غلامی بـودشـاخ جـوانـیـم ز سـر بـشـکـنـدگــر ز تــوام بــاز ســلـامـی بــودمـاه کـه در نـیـم بــ…

هـر کـه بـه دنـبــالـه کـامـی بـودپـیش تـو چـون بـنده غلامی بـود
شـاخ جـوانـیـم ز سـر بـشـکـنـدگــر ز تــوام بــاز ســلـامـی بــود
مـاه کـه در نـیـم بــمـانـد تــمـامپـیـش رخـت نـیـم تـمـامـی بــود
خـون دلم خـوردی و بـگذاشـتـیجـرعـه بـاقی که بـه جـامی بـود
نیز خـوشم کز لب چـون آتـشـتهر که نشد سوختـه خامی بـود
جـانـش بـه صـیـاد نـبـاید سـپـردهر که چو من بـستـه دامی بـود
دوش به خسرو شکری داده ایزان لب جان بخش که دامی بود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج