فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

هر خوشه دارد،مصطفا رحماندوست

آهر خوشه دارد

هر خوشه دارد
صد حبه انگور
هر حبه یک رنگ
هر حبه یک جور
هر حبه ای هست
بسیار زیبا
خوش مزه ، شیرین
به به ، بفرما
هر حبه ی آن
مثل چراغ است
این خوشه ، خوشه ست
یا چلچراغ است؟

مصطفا رحماندوست