فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

هاهاها هوهوهو،محمود پور وهاب

هاهاها هوهوهو

سیب خوشمزه

هاهاها هوهوهو
باد آمد بادآمد
درباغ سیب ما
شادآمد شادآمد

این شاخه آن شاخه
لرزید از دست باد
یك سیب خوش مزه
درجوی آب افتاد

آب آن را شُرشُرشُر
باخود تا صحرا برد
یك گاو خال خالی
آن را بو كرد و خورد

شاعر : محمود پور وهّاب