فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

نی نی كوچولو،مهری ماهوتی

نی نی كوچولو

كفش

نی نی كوچولو
كفشای سوت سوتی داره

یه توپ ماهوتی داره
بازی فوتبال می كنه،
شوت می زنه

كفشاش براش سوت می زنه

شاعر : مهری ماهوتی