فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

نگاه و آتش

مرتضی فصیحی

تو وقتی نگاهم میکنی،انگار آتش میزنی
بر این دل دیوانه ام صدزخم سرکش میزنی
یاتلخ جوابم میدهی،یا از نگاهم میرهی
آخربگو ای بی وفا،چرا؟اینقدرعذابم میدهی

بخش دو بیتی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران