فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

نه عهد کرده ئی آخر که قصد ما نکنی

نه عـهد کرده ئی آخـر که قصـد ما نکنیچـرا جـفـا کـنـی و عـهـد را وفـا نـکـنـیچـو آگـهـی کـه نـداریم جـز لـبـت کـامـیروا بــود کـه ز لـب کــام مـا روا ن…

نه عـهد کرده ئی آخـر که قصـد ما نکنیچـرا جـفـا کـنـی و عـهـد را وفـا نـکـنـی
چـو آگـهـی کـه نـداریم جـز لـبـت کـامـیروا بــود کـه ز لـب کــام مـا روا نـکـنـی؟
ز مــا نــیــامــده جـــرمــی خـــدا روا داردکـه کینه ورزی و اندیشـه از خـدا نکـنی
من غـریب کـه گشـتـم ز خـویش بـیگـانهچه حالتست که با خویشم آشنا نکنی
مرا چو از همه عالم نظر بـه جانب تستنظر بـسوی من خـسـتـه دل چـرا نکنی
کنون که کشتی و بر خاک راهم افکندیبـود که بـر سـر خـاک چـنین رها نکـنی
تـرا کـه آگـهی از حـال دردمـندان نیسـتمـعــیـنـســت کــه درد مـرا دوا نـکــنـی
اگر چـنانکـه سـر صـلح و دوسـتـی داریچـرا نـیائی و بـا دوسـتـان صـفـا نـکـنی
چـو آب دیده ز سـر بـگـذشـت خـواجـو راچـه خـیزدار بـنـشـینی و مـاجـرا نـکـنی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج