فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

نه آخر تو آنی که ما را زیانی

نــه آخــر تـــو آنــی کــه مــا را زیــانــینـه آخــر تــوانـی کـه مـا را زیـانـیمـگـر زیـن بـسـودی کـه مـا را بـسـودیوزیـن بــر زیـانـی کـه مـا را ز…

نــه آخــر تـــو آنــی کــه مــا را زیــانــینـه آخــر تــوانـی کـه مـا را زیـانـی
مـگـر زیـن بـسـودی کـه مـا را بـسـودیوزیـن بــر زیـانـی کـه مـا را زیـانـی
چـو ما را بـهشـتـی چـه ما را بـهشـتـیچو ما را جـهانی چه ما را جـهانی
تـــو پـــروا نـــداری کـــه پـــروانـــه داریتـو پـیمـان ندانی کـه پـیمانه دانی
چــراغ چــه راغـی و سـرو چــه بــاغـیکـه دل را امـانـی و جــانـرا امـانـی
نه خـورشـید بـامی که خـورشـید بـامینـه عـیـن روانـی کـه عـیـن روانـی
تـــو آن کـــاردانـــی کـــه آن کـــاردانــیکه از دلسـتـانی ز دل دل ستـانی
تـو آتـش نـشـانـی و خـواهـی کـه مـا رابآتـش نـشـانی بـر آتـش نـشـانی
تو چشمی و چشم از جفای تو چشمهتو جانی و جان بی وفای تو جانی
تــو مــاه و مـرا پــیـکــر از دیـده مــاهـیتـو خـان و مرا خـانه از گریه خـانی
تــو در کــار و در کـار خــواجــو نـبــیـنـیتو بر خوان و هرگز بـخوانم نخوانی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج