فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

اهداف همایش

  • آشنایی با پژوهش­ های جدید در گسترۀ زبان و ادبیات فارسی.
  • گفتگو و تبادل نظر شرکت کنندگان در عرصه­ های پژوهشی زبان و ادب فارسی.
  • ترغیب پژوهشگران جوان به ژرف­اندیشی در پژوهش ­های علمی.
  • توجه به زبان فارسی به عنوان یکی از مؤلفه­ های مهم وحدت ملی و یکپارچگی ایران.

تاریخ برگزاری همایش:
5 شهریورماه 1393
تاریخ اتمام همایش:
7 شهریورماه 1393
نام نویسی و فرستادن اصل مقاله:
15 خرداد ماه 1393
اعلام نتایج داوری مقالات:
31 تیر ماه 1393

 

 

محورهای همایش

 

 ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت و ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ(در ﺣﻮزه زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ).  

­ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن، زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و ﮔﻮﻳﺶﻫﺎي راﻳﺞ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪاي.  

­ اﻧﻮاع ادﺑﻲ(ﺣﻤﺎﺳﻲ، ﻏﻨﺎﻳﻲ، ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ، ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ و … ).  

­ ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ.  

­ ﻛﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻧﺴﺨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺘﻦﭘﮋوﻫﻲ.  

­ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻨﺮي و زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ ادﺑﻴﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ(ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ).  

­ ادﺑﻴﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ادﺑﻴﺎت ﭘﺎﻳﺪاري.  ­ ادﺑﻴﺎت داﺳﺘﺎﻧﻲ.  

­ ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ.  

­ ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان.  

­ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﻳﮕﺎه زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﻋﻠﻢ در ﺟﻬﺎن.  

­ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺞ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻛﺎرﺑﺮدي در آﻣﻮزش زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ ﺟﺎﻳﮕﺎه زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ و اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻓﺮاﺳﻮي ﻣﺮزﻫﺎي اﻳﺮان.  

­ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ.  

­ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ ادﺑﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ در ﺣﻮزة زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ ﺷﻴﻮهﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي در رﺷﺘﻪ زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت راﻳﺎﻧﻪاي در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ادﺑﻲ.  

­ ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ(آﺛﺎر و ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ)  

­ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ و دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎي ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ  

­ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درپیوند ﺑﺎ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ

http://tarvij9.ir/fa/