فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

نعت سوم

ای مـدنـی بــرقــع و مـکـی نـقــابســایـه نـشــیـن چــنـد بــود آفــتــابگـر مـهـی از مـهـر تــو مـوئی بــیـارور گــلــی از بـــاغ تــو بـــوئی بـــیـ…

ای مـدنـی بــرقــع و مـکـی نـقــابســایـه نـشــیـن چــنـد بــود آفــتــاب
گـر مـهـی از مـهـر تــو مـوئی بــیـارور گــلــی از بـــاغ تــو بـــوئی بـــیــار
مـنـتــظــرانـرا بــه لـب آمـد نـفــسای ز تـــو فـــریـــاد بــــه فـــریـــادرس
سـوی عـجـم ران منشـین در عربزرده روز ایــنــک و شـــبـــدیــز شــب
مـلـک بــرآرای و جــهـان تــازه کــنهـــردو جـــهـــانـــرا پـــر از آوازه کـــن
ســکــه تــو زن تــا امــرا کــم زنـنـدخـطـبــه تـو کـن تـا خـطـبــا دم زنـنـد
خـاک تـو بــوئی بـه ولـایـت سـپـردبـــاد نـــفـــاق آمـــد و آن بـــوی بـــرد
بـاز کـش این مـسـنـد از آسـودگـانغــســل ده ایـن مــنـبــر از آلــودگــان
خـــانــه غــولــنــد بـــپـــردازشـــاندر غـــلـــه دان عــــدم انـــدازشــــان
کـم کـن اجــری کـه زیـادت خـورنـدخــاص کـن اقــطــاع کـه غــارتــگـرنـد
ماه همه جسمیم بـیا جان تو بـاشمـا هـمـه مـوریـم سـلـیمـان تـو بـاش
از طــرفــی رخــنـه دیـن مـیـکـنـنـدوز دگــر اطــراف کــمــیـن مــیـکــنـنـد
شحـنه تـوئی قافله تـنها چـراسـتقـلـب تــو داری عـلـم آنـجـا چـراسـت
یـا عـلـیی در صـف مـیدان فـرسـتیـا عـمـری در ره شــیـطــان فـرســت
شــب بــه ســر مــاه یـمــانـی درآرســر چــو مــه از بــرد یـمــانــی بــرآر
بــا دو سـه در بـنـد کـمـربـنـد بـاشکــم زن ایــن کــم زده چـــنــد بـــاش
پـانـصـد و هـفـتـاد بـس ایـام خـوابروز بــلـنـدسـت بـه مـجـلـس شـتـاب
خــیــز و بــفــرمــای ســرافــیــل رابـــاد دمــیــدن دو ســـه قـــنــدیــل را
خـــلـــوتـــی پــــرده اســـرار شـــومـا هـمـه خــفـتــیـم تــو بــیـدار شــو
ز آفــت ایــن خـــانــه آفــت پـــذیــردســت بــرآور هـمــه را دســت گــیـر
هر چه رضای تو بجز راست نیستبـا تو کسی را سر وا خواست نیست
گــر نــظــر از راه عــنــایــت کــنــیجــمــلــه مـهـمــات کــفــایـت کــنـی
دایره بـنـمـای بـه انـگـشـت دسـتتا به تو بخشیده شود هر چه هست
بــا تــو تــصـرف کـه کـنـد وقـت کـاراز پـــی آمــرزش مــشــتـــی غــبـــار
از تــو یــکــی پــرده بــرانــداخــتــنوز دو جــهــان خــرقــه درانــداخــتــن
مغز نظامی که خـبـر جـوی تـسـتزنــده دل از غــالــیــه بـــوی تــســت
از نـفـسـش بـوی وفـائی بــبـخـشمـلـک فـریـدون بـه گـدائی بــبــخـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج