فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

نعت دوم

کعبـه که سـجـاده تـکبـیر تـسـتتـشـنـه جـلـاب تـبــاشـیـر تـسـتتــاج تــو و تــخـت تـو دارد جـهـانتـخـت زمـیـن آمـد و تــاج آسـمـانسـایـه نـداری تــو ک…

کعبـه که سـجـاده تـکبـیر تـسـتتـشـنـه جـلـاب تـبــاشـیـر تـسـت
تــاج تــو و تــخـت تـو دارد جـهـانتـخـت زمـیـن آمـد و تــاج آسـمـان
سـایـه نـداری تــو کـه نـور مـهـیرو تـو کـه خـود سـایه نـور الـلـهی
چــار عــلـم رکـن مـســلـمـانـیـتپــنـج دعــا نـوبــت ســلـطــانـیـت
خـاک ذلیلان شـده گلشن بـه تـوچشم غریبـان شده روشن بـه تـو
تـا قدمت در شـب گیسـو فشـانبـر سـر گردون شده دامن کشـان
پـر زر و در گـشـتـه ز تـو دامـنـشخــشـتــک زر سـوزه پــیـراهـنـش
در صـدف صـبــح بـه دسـت صـفـاغــالــیـه بــوی تــو ســایـد صــبــا
لـاجـرم آنـجــا کـه صـبــا تــاخـتــهلـشــگـر عـنـبــر عـلـم انـداخــتــه
بــوی کـز آن عـنـبــر لـرزان دهـیگـر بـه دو عـالم دهی ارزان دهی
سـدره ز آرایش صـدرت زهـیسـتعرش در ایوان تو کرسی نهیست
روزن حـاجـت چـو بـود صـبـح تـابذره بــــود عـــرش در آن آفـــتـــاب
گـرنـه ز صـبـح آیـنـه بـیـرون فـتـادنور تـو بـر خـاک زمـین چـون فـتـاد
ای دو جـهان زیر زمـین از چـه ایگنج نه ای خـاک نشین از چـه ای
تا تو بـه خاک اندری ای گنج پـاکشـرط بـود گنج سـپـردن بـه خـاک
گـنـج تــرا فــقـر تــو ویـرانـه بــسشـمـع تــرا ظـل تـو پــروانـه بــس
چــرخ مـقــوس هـدف آه تــســتچـنـبـر دلـوش رسـن چـاه تـسـت
اینـدو طـرف گـرد سـپـید و سـیـاهراه تـــو را پـــیــک ز پـــیــکــان راه
عقل شفا جوی و طبـیبـش توئیمـاه سـفـرسـاز و غـریـبـش تـوئی
خـیـز و شـب مـنـتــظـران روز کـنطــبــع نـظـامـی طــرب افـروز کـن
ای تـن تـو پــاک تــر از جـان پــاکروح تـــو پـــرورده روحـــی فـــداک
نـقـطـه گـه خـانـه رحـمـت تـوئیخـانـه بــر نـقـطـه زحــمـت تــوئی
راهـــروان عـــربــــی را تـــو مـــاهیــاوگــیــان عــجـــمــی را تـــو راه
ره بـه تـو یابـنـد و تـو ره ده نه ایمـهـتــر ده خـود تـو و در ده نـه ای
چـون تـو کریمان که تـماشـا کنندرسـتـی تـنـها نـه بـه تـنـها کـنـنـد
از سر خوانی که رطب خورده ایاز پــــی مـــا زلـــه چـــه آورده ای
لب بـگشـا تـا همه شـکـر خـورندز آب دهـانــت رطــب تــر خــورنــد
ای شـب گـیسـوی تـو روز نـجـاتآتـــش ســودای تـــو آب حـــیــات
عـقـل شــده شــیـفـتــه روی تــوسـلـسـلـه شـیـفـتـگـان مـوی تـو
چــرخ ز طــوق کــمـرت بــنـده ایصبـح ز خـورشـید رخـت خـنده ای
عالم تـردامن خـشـک از تـو یافتناف زمین نافه مشـک از تـو یافـت
از اثـر خـاک تـو مـشـگـیـن غـبــارپـیـکـر آن بــوم شـده مـشـک بــار
خـاک تـو از بـاد سلیمان بـهسـتروضه چـگویم که ز رضوان بـهست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج