فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

نعت اول

شـمسـه نه مسـند هفـت اخـتـرانخـتـم رسـل خـاتـم پــیـغـمـبــراناحـمد مرسل که خـرد خـاک اوستهر دو جهان بسته فتراک اوستتــازه تــریـن سـنـبــل صـحــرای ن…

شـمسـه نه مسـند هفـت اخـتـرانخـتـم رسـل خـاتـم پــیـغـمـبــران
احـمد مرسل که خـرد خـاک اوستهر دو جهان بسته فتراک اوست
تــازه تــریـن سـنـبــل صـحــرای نـازخــاصــه تــریـن گـوهـر دریـای راز
ســنــبـــل او ســنــبـــلــه روز تــابگــوهــر او لــعـــل گـــر آفـــتـــاب
خــنـده خــوش زان نـزدی شـکـرشتــا نــبـــرد آب صــدف گــوهــرش
گوهر او چـون دل سـنگی نخـسـتسـنگ چـرا گوهر او را شـکسـت
کــرد جــدا ســنـگ مـلـامـت گــرشگــوهــری از رهـگــذر گــوهــرش
یـافــت فـراخــی گـهـر از درج تــنـگنیست عجـب زادن گوهر ز سنگ
آری از آنــجــا کــه دل ســنــگ بــودخـشـکی سـوداش در آهنگ بـود
کـی شـدی این سـنگ مفـرح گزایگر نشـدی درشـکن و لعل سـای
ســیـم دیـت بــود مــگــر ســنـگ راکـامـد و خـسـت آن دهن تـنگ را
هر گهری کـز دهن سـنگ خـاسـتبـا لبـش از جـمله دندان بـهاست
گوهر سـنگین که زمین کان اوسـتکـی دیـت گـوهـر دنـدان اوســت
فـتــح بــدنـدان دیـتــش جـان کـنـاناز بـن دنـدان شـده دنـدان کـنـان
چون دهن از سنگ بخونابه شستنـام کـرم کـرد بــخـود بـر درسـت
از بــن دنــدان ســر دنـدان گــرفــتداد بــشــکــرانـه کـم آن گـرفــت
زارزوی داشــتــه دنــدان گــذاشــتکز دو جهان هیچ بـدندان نداشت
در صـــف نــاورد گــه لــشـــکـــرشدست علم بـود و زبـان خـنجـرش
خــنـجــر او سـاخــتــه دنـدان نـثــارخـوش نـبــود خـنـجـر دنـدانـه دار
اینـهـمـه چـه؟ تـا کـرمـش بـنـگـرنـدخــار نـهـنـد از گــل او بــرخــورنـد
بـاغ پـر از گل سـخـن خـار چـیسـترشتـه پـر از مهره دم مار چیست
بــــا دم طــــاوس کــــم زاغ گـــیـــربــا دم بــلــبــل طــرف بــاغ گــیـر
طـبـع نظـامی کـه بـدو چـونگلسـتبــر گـل او نـغـز نـوا بــلـبــلـسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج