فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

نخل خامه رطب بار پیراستن و نخلستان نعت خواجه ابرار به آن آراستن علیه افضل الصلوات و اکمل التحیات

ای صــدرنــشــیــن تــخــت کــونــیـنتــخـم و ثــمـر درخــت کـونـیـنای اول فـــــــکــــــر و آخـــــــر کــــــارای قـبـلـه هـفـت و زبــده چـارچــــو…

ای صــدرنــشــیــن تــخــت کــونــیـنتــخـم و ثــمـر درخــت کـونـیـن
ای اول فـــــــکــــــر و آخـــــــر کــــــارای قـبـلـه هـفـت و زبــده چـار
چــــون روی بــــدیـــن دیـــار کــــردیوین هفـت شـتـر قـطـار کـردی
شــــد عــــرش بــــدان بــــزرگـــواریفـرش تـو دریـن شـتـر سـواری
از پــــای شـــتــــر نـــشـــانـــه در راهمهر اسـت یکـی و دیگـری ماه
عیسی که به خر نشسته خوش بودپـیش شـتـرت مـهار کـش بـود
ســر رشــتـــه جـــاه و اعــتـــبـــارشافتـاده بـه دسـت ازان مهارش
ای نــاقـــه تـــو بـــه ســـرخ مـــویــیداده بــه دو کـون ســرخ رویـی
رنگش کـه عـجـب شـفـق نسـق بـودخـورشـید رخ تـو را شـفق بـود
هـمـرنـگـیـش ار نـخــواســت گــردونهر شام چـرا شود شفق گون
اخـــتـــر چـــشـــم و هــلـــال گـــردنزو بـختـی چـرخ چـشم روشن
گــامــی کــه زده بـــه ره شــتــابـــانزان گـشـتـه چـهـار بـدر تـابــان
کــوهـانـش بــلــنــد قــدر چــون طــوروز حـق تـو بــر او تــجـلـی نـور
ای گـــوهــر ســـلـــک مــحـــرمــیــتپـشـت تـو قـوی بـه خـاتـمـیت
مـلــکــت خــاتــم نـهـاده در مــشــتکردی تـو ز کبـریا بـر آن پـشت
خــــاص تــــو خــــلـــافــــت الـــهـــیشـاهان بـه خـلافـتـت مبـاهی
در جـــیــب تـــو خـــاتـــم خـــلــافــتتــابــان ز قـفــایـت از لـطــافـت
بــا بــخـت تـو تـخـت سـخـت پـیـمـانخـاتــم داری تــو را سـلـیـمـان
مـهـر تــو بــه جــانـش مـهـر کـن بــوددر دیــوان تـــو مــهــر زن بـــود
او دســت زده بــه عــرش بــلـقــیـسپـای تـو و اوج عـرش تـقـدیـس
او در صــف وحـــش و مــوقــف طــیــرمـحـتـاج بـه هدهد سـبـا سـیر
جــبـــریــل ز ســروری بـــه ســر تــاجپیش تو به هدهدیست محتاج
ای مـــقـــصـــد کـــارگـــاه تـــقـــدیـــرمـقـصـود چـهل صـبـاح تـخـمیر
در خــــاک ارادت اولـــیـــن کـــشـــتدر کـاخ نـبـوت آخـریـن خـشـت
ایــــن کــــاخ ز هــــیــــچ آفـــــریــــدهیک خـشـت بـه قـالـبـت ندیده
بــا تــو ز دگـر کــســان چــه حــاصــلتـو خـشـت زری و دیگـران گـل
بـــرتــر ز ســپــهــر تــکــیــه گــاهــتخـشـت مه و مهر فرش راهت
زان در کـــه بــــرآیـــد از تــــو کــــاریبــر مـا بــگـشـای خـشـتـواری
ای از تـــو بـــه وعـــده شـــفـــاعـــتخــرم دل مـفـلـســان طــاعـت
مـــا دولـــت طـــاعـــت از تـــو داریـــمامـیـد شــفـاعــت از تــو داریـم
پـــاکــیــزه دل از غــلــو و تـــقــصــیــراز خـوان تـوییم چـاشـنـی گـیر
دل کـــنـــج نـــوال تــــوســـت مـــا راســر در ره آل تــوســت مــا را
شـــــادیـــــم بـــــه آل نـــــامـــــدارتیــاریـم بــه هــر چــهــار یــارت
آن چــــارســــتــــون خــــانــــه دیـــنوان چـار چـراغ بــزم تــمـکـیـن
هــر یــک بـــه خــلــافــتـــت ســزاوارهـر چـار یـکـی هـر یـکـی چـار
ایـشـان بـه یگـانـگـی بـه هـم راسـتبـیگـانگـی از فـضـولی ماسـت
شــاهـان بــه صــفــا مـوافــق آهـنـگوز سـگخـویی سـپـاه در چـنگ
جــان بـــر شــرف لــقــایــشــان بـــاددل در کــنـف وفــایـشــان بــاد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج