فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

نخل بیان فضیلت عشق بستن و شاخچه آغاز سبب نظم کتاب به آن پیوستن

دل فــارغ ز درد عــشــق دل نــیــســتتـن بـی درد دل جـز آب و گل نیستز عـــالــم رویــت آور در غــم عـــشـــقکه بـاشد عالمی خوش عالم عشقغــم عــشــق از…

دل فــارغ ز درد عــشــق دل نــیــســتتـن بـی درد دل جـز آب و گل نیست
ز عـــالــم رویــت آور در غــم عـــشـــقکه بـاشد عالمی خوش عالم عشق
غــم عــشــق از دل کــس کــم مـبــادادلـی بــی عـشـق در عـالـم مـبــادا
فلک سرگشته از سودای عشق استجهان پرفتنه از غوغای عشق است
اســیــر عــشــق شــو کــازاد بــاشــیغمش بـر سـینه نه تـا شـاد بـاشی
مـی عـشـقـت دهد گـرمی و مـسـتـیدگـر افـسـردگـی و خـود پــرسـتــی
زیـاد عـشــق عــاشــق تــازگـی یـافـتز ذکــر او بـــلــنــد آوازگــی یــافـــت
اگـر مـجـنـون نه مـی زین جـام خـوردیکــه او را در دو عـــالــم نــام بـــردی
هــزاران عـــاقــل و فـــرزانــه رفـــتـــنــدولـی از عـاشـقـی بــیـگـانـه رفـتـنـد
نـه نـامـی مـانـد زیشـان نـی نـشـانـینــه در دســت زمــانــه داســتــانـی
بـسـا مرغـان خـوش پـیکـر که هسـتـندکه خلق از ذکر ایشان لب بـبـستـند
چـو اهل دل ز عـشـق افـسـانـه گـوینـدحــدیـث بــلــبــل و پــروانـه گــویـنــد
بــه گـیـتــی گـر چــه صـد کـار آزمـایـیهمین عـشـقت دهد از خـود رهایی
متـاب از عشـق رو گر خـود مجـازیسـتکه آن بـهر حـقـیقـی کـارسـازیسـت
بــه لـوح اول «الـف بــی » تـا نـخـوانـیز قـرآن درس خــوانـدن کـی تــوانـی
شــنـیـدم شــد مـریـدی پــیـش پــیـریکه بـاشـد در سـلوکـش دسـتـگیری
بـگفـت ار پـا نشـد در عـشـقت از جـایبـرو عـاشـق شـو آنگـه پـیش مـا آی
کـه بــی جــام مـی صــورت کـشــیـدننـیـاری جــرعـه مـعـنـی چــشــیـدن
ولــی بــایــد کــه در صــورت نــمــانــیوز ایـن پــل زود خــود را بــگــذرانــی
چــو خــواهـی رخــت در مــنـزل نـهـادننــبـــایــد بــر ســر پــل ایــســتــادن
بــحــمـدالــلـه کــه تــا بــودم دریـن دیـربـه راه عاشـقی بـودم سـبـک سـیر
چـو دایـه مـشـک مـن بــی نـافـه دیـدهبــه تــیـغ عــاشــقـی نـافــم بــریـده
چـو مـادر بـر لـبـم پـسـتـان نهاده سـتز خـونخواری عشقم شیر داده ست
اگر چـه موی من اکنون چـو شیر اسـتهنوز آن ذوق شـیرم در ضمیر اسـت
بـه پـیری و جـوانی نیست چـون عشقدمد بـر من دمادم این فسون عشق
که جـامی چـون شدی در عاشقی پـیرسـبـکروحـی کن و در عـاشـقی میر
بــنــه در عــشــقــبـــازی داســتــانــیکـه بـاشـد از تـو در عـالـم نـشـانـی
بــکـش نـقـشـی ز کـلـک نـکـتــه زایـتکـه چـون از جـا روی مـاند بـه جـایت
چـو از عـشـق این صـدا آمد بـه گوشـمبـه اسـتـقـبـال بـیرون رفـت هـوشـم
بــه جــان گـشـتــم گـرو فـرمـانـبــری رانــهــادم رســم نــو ســـحـــرآوری را
بــر آنــم گــر خــدا تــوفــیـق بــخــشــدکـه نـخـلـم مـیوه تـحـقـیـق بـخـشـد
کـنـم از ســوز عـشـق آن نـکـتــه رانـیکـه سـوزد عـقـل رخـت نـکـتـه دانی
دریــن فــیــروزه گــنــبـــد افــکــنــم دودکــنـم چــشــم کـواکــب گـریـه آلـود
ســخــن را پــایـه بــر جــایـی رســانــمکـه بــنـوازد بـه احـسـنـت آسـمـانـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج