فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

نان و حلوا چیست؟

نان و حـلوا چـیست؟ جـاه و مال تـوبـاغ و راغ و حـشمت و اقبـال تـونان و حـلوا چـیسـت؟ این طول املوین غرور نفس و علم بـی عملنان و حلوا چیست؟ گوید با تو ف…

نان و حـلوا چـیست؟ جـاه و مال تـوبـاغ و راغ و حـشمت و اقبـال تـو
نان و حـلوا چـیسـت؟ این طول املوین غرور نفس و علم بـی عمل
نان و حلوا چیست؟ گوید با تو فاشاین همه سعی تو از بهر معاش
نان و حـلـوا چـیسـت؟ فـرزند و زنتاوفـتـاده همـچـو غـل در گـردنت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج