منو به اسم کوچیكم صدا کن «

چندروزه که ازت خبر ندارم، چند روزه که بی تاب و بی قرارم

تقویمِ من هنوز ورق نخورده، یكی تمومِ هستی ام رو برده!

» کاشكی یک بیاد نجاتم بده «

بگو داری سر به سرم می زاری، بگو تو هم بی تاب و بی قراری

تمومِ خاطراتمونو بردار، ولی بهم نگو خدانگهدار

»! قول نمی دم که دووم بیارم «

شبیه ققنوسی که عاشق شده، می سوزم و عاشقِ خودسوزیَ م

مثلِ غریبه ها بهم زل نزن، غریبِ آشنای دیروزی م

» منو به اسم کوچیكمم صدا کن «

با کسی که دورو برش دیواره، حرف زدن فایده ای نداره

عمراً اگه تو هم دووم بیاری، تو هم منو به قصه ها می سپری

» من اشتباهی عاشق تو شدم «

حال و هوام عجیب! طوفانیه، قدِ یه سال می گذره هر ثانیه

وقتی که دورَم از خیانت پُره، حالم از این عشق بهم می خوره!

»! بدجوری از دست خودم شاکی ام «

شبیه ققنوسی که عاشق شده، می سوزم و عاشقِ خودسوزیَ م

مثلِ غریبه ها بهم زل نزن، غریبِ آشنای دیروزی م

» منو به اسم کوچیكمم صدا