فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

مژده افشار

تصویر تست
مژده افشار متولد ۱۳۲۷ ساکن شهرستان سیرجان فعالیت ادبی: از سال ۱۳۹۵ عضو آکادمی عریانیسم اصالت کلمه

1
قدم می گذارم در جاده ای بی انتها
اسفند وار می سوزد قلبم در آتش ..
و ستاره باران می شود اشک
در چشمانم
از بغضی که گلویم را می فشارد
کجا جستجو کنم تو را
ای تمام هستی من…

2
غروب
و
زنی غمگین …

که با سیلی زمانه
گونه هایش سرخ بود
دستش را گرفتم
و با واژه های امید
روان کردم
او را به سوی خوشبختی …
آه
تمام اویی
که در من عاشقانه زیست.

3
من با صدای« بال» هر کبوتر

که معلق می نشیند

بر بام اندیشه ام

در «کلبه ای» از شوق

زمزمه می کنم

گل« واژه» های شعرم را…

4
در سایه درختی

نشسته ام رو به «قبله »

در دستم تفنگی ست

از محبت ،

و «باروت» عشق

می گویم با خود

در زمزمه ای آرام …

کاش می شد بدی ها را

در جوخه ی امروز

تیر باران کرد

کاش….

5
بر قایق محبت نشسته ام

میان موج های پیشانی تو..

شاید شبیه پروانه ای عاشق

از انزوای پیله ی اندوه

به آن همه آسمان آزاد رسیدم..

6