فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

موسايِ مايي و عصاي ديگراني(علی اکبر لطیفیان)

علی اکبر لطیفیان

موسايِ مايي و عصاي ديگراني

يعني شما آقاي از ما بهتراني

از تو فقط چوپاني ات را درك كرديم
پس حقّمان است اينكه ما را مي چراني

با جلوه هاي روشن اطراف طورت
ابليس مي گيري ، ملك مي پروراني

آدم تـو ، ابراهيم تـو ، عيسي تـو …تـو …تـو
تـو يك نفر هستي ولي پيغمبراني

دور از من و اين گلّه هاي گوچ كرده
اين جمعه هم ، پيش خدا خوش بگذراني