فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

مهربان تر از مادر،افسانه شعبان نژاد

مهربانتر از مادر

مهربان ترین

مهربانتر از مادر
مهربانتر از بابا
مهربانتر از آبی
با تمام ماهیها

مهربانتر از گلها
با دو بال پروانه
مهربانتر از ابری
با گیاه،با دانه

مهربانتر از خورشید
با گل و زمینی تو
تو خدا،خدا هستی
مهربانترینی تو

شاعر : افسانه شعبان نژاد