فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 تیر 1403

مهدی فرجی

تصویر تست
تصویر تست

مهدی فرجی

رفتم که از دیـوانه بازی دست بردارم
تا اخم کردم مطمئن شد دوستش دارم

وا کرد درهای قفس راگفت : مختاری !
ترجیح دادم دست روی دست بگـذارم

بیـزارم از وقتی که آزادم کند ای وای !
روزی که خوشحالش نخواهد کرد آزارم

این پا و آن پا کرد ؛ گفتـم دوستم دارد
امـا نگو سر در نمی آورده از کارم !

از یال و کـوپالم خجالت می کشم اما
بازیچه ی آهو شدن را دوست می دارم

با خـود نشستم مو به مو یاد آوری کردم
از خـواب های روز در شب های بیـدارم

من چای میخوردم به نوبت شعر می خواندند
تا صبح عکس سایه و سعدی به دیوارم !