من ندیدم که کریمی به کرم فكر کند

به چه مقدار به زائر بد هم فكر کند

از شما خواستن عشق است، ضرر خواهد کرد

هر که در وقت گدایی به رقم فكر کند

بهتر این است که زائر اگر آمد به حرم

دو قدم عشق بورزد، سه قدم فكر کند

به کف صحن به گنبد به غمِ گوهر شاد

زیر این قبه به هستی به عدم فكر کند

به دو گل دسته دوتا ساق به دوش گنبد

به رواقی که شده پیش تو خم فكر کند

به چرا سال گذشته دوسه بار و امسال،

فقط این بار به این قسمت کم فكر کند

به خودش نه به کسانی که به یادش آمد

چون که در آینه کاری حرم فكر کند

دیروقتی است که تا در حرمت دم بدهد

جای دم حضرت عیسی به دودم فكر کند

موقع دست به سینه شدن و عرض سلام

کربلایی شده هر کس به علم فكر کند

چون که از باب جواد تو کسی داخل شد

خنده دار است که دیگر به قسم فكر کند

بهترین نوع زیارت شده این که امشب

هم کسی گریه کند پیش تو، هم فكر کند